[Linux] Kernel 이미지(zImage) 구조

gzip 으로 압축된 ramdisk 를 포함하는 zImage 는 다음과 같은 구조를 가진다.
zImage
– decompression code
– piggy.gz + piggy trailer
 + piggy.gz
  + piggy
   + kernel image
   + initramfs.cpio.gz + part3
    + initramfs.cpio.gz
     + initramfs.cpio
      + initramfs/
    + padding3
    + part3
  + padding piggy
  + piggy trailer

2 thoughts to “[Linux] Kernel 이미지(zImage) 구조”

답글 남기기

이메일 주소를 발행하지 않을 것입니다. 필수 항목은 *(으)로 표시합니다